Salg og Levering

Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle solgte varer fra Etex Nordic A/S (”Etex Nordic”) til kunder med fast forretningssted i Norge.
 

Tilbud og ordrebekreftelse
Tilbud vedrørende lagervarer er gjeldende for Etex Nordic for den perioden som fremkommer av tilbudet. Såfremt tilbud aksepteres rettidig av kunder oversender Etex Nordic ordrebekreftelse som inneholder estimert leveringstidspunkt. Tilbud på ikke lagerførte varer er først bindende for Etex Nordic ved fremleggelse av ordrebekreftelse til kunden.

Spesifikasjoner i kataloger, brosjyrer, prislister mv., samt muntlige opplysninger om varers mål, vekt og spesielle egenskaper forøvrig, er kun bindende for Etex Nordic, når disse uttrykkelig er angitt i tilbudet/ordrebekreftelsen.

Teknisk og arkitektonisk veiledning og beregninger av materialforbruk er utelukkende en service som ytes kunden og hvor Etex Nordic ikke påtar seg noe ansvar.

Etex Nordic er ikke ansvarlig for rådgivning vedrørende valg av materialer, konstruksjonsmessige forhold eller lignende, da Etex Nordic uttrykkelig oppfordrer kunden til å innhente selvstendig rådgivning i tilknytning til dette.
Vareprøver gjenspeiler materialets gjennomsnittlige karakter. Det tas uttrykkelig forbehold for evt. fargeforskjeller mellom vareprøver og endelig leverte varer.
 

Priser
Etex Nordics priser fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste, som kan endres uten forvarsel. I tillegg til prisene, inklusive anførte priser i tilbud/ordrebekreftelse, faktureres kunder for det antall paller som benyttes i forbindelse med levering av varer.
Endringer i offentlige avgifter av enhver art, herunder moms, som oppstår etter Etex Nordic ordrebekreftelse, dekkes av kjøper.
 

Levering
Det anførte leveringstidspunktet i ordrebekreftelsen er veiledende, med mindre annet fremgår uttrykkelig av ordrebekreftelsen.

Ved force majeure– jf. Kjøpslovens § 24– og lignende forhold, som ligger utenfor Etex Nordics kontroll, er Etex Nordic berettiget til å annullere leveringen uten at kjøper kan gjøre noe krav gjeldende overfor Etex Nordic i den anledning.

Når ikke annet er avtalt, skjer leveringen for kundens regning i henhold til gjeldende fraktliste. Hvis det er inngått avtale om levering til sluttkundens sted, eller annet sted anvist av kjøper, leveres varene så nær bruksstedet, som lastebilen – etter sjåførens skjønn – kan kjøre uten fare for å kjøre seg fast.

Utgifter ved eventuell ventetid for lossing på sluttkjøpers sted, eller til et annet leveringssted anvist av kjøper, debiteres kjøper; samtidig må kjøper bære kostnadene hvis kjøper ikke kan motta varere på det avtalte leveringsstedet.

Kjøper skal straks etter mottak av varene, undersøke de leverte varene, med tanke på synlige skader. Eventuelle feil eller mangler skal noteres i fraktdokumentet, og uten opphold meddeles Etex Nordic.
 

Betaling 
Betalingsbetingelser er 30 dager netto med mindre annet er avtalt i tilbud/ordrebekreftelse.

Kjøpesummen forfaller til betaling på angitt tidspunkt, selv om kjøpers forhold skulle medføre at levering ikke kan skje rettidig.

Hvis betaling ikke skjer rettidig, forrentes Etex Nordics tilgodehavende inkl. moms p.t. med 1,5% pr. måned. Renten tilskrives pr. påbegynt måned med 1,5% av den til enhver tid skyldige rentebærende saldo inkl. tidligere tilskrevne renter.
 

Annullering eller endring av ordre 
Standardvarer: Kjøper kan ikke uten videre annullere eller endre tilbud som er akseptert av kjøper. Hvis Etex Nordic velger å akseptere annullering eller endring av ordrer, skjer dette alltid mot kjøpers dekning av Etex Nordics tap ved annulleringen eller merkostnader som følge av endringen. Omlevering eller supplerende levering skjer i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser.

Made to Order (”MTO”)(tilvirkede) eller spesialvarer: Kjøper kan ikke annullere eller endre tilbud som er akseptert av kjøper for Made to Order (”MTO”)/ spesialvarer.
 

Returvarer
Standardvarer: Standardvarer mottas kun i retur hvis forhåndsavtalt med Etex Nordic og ved fremleggelse av følgeseddel og faktura. Varene skal være ubrukte, i mangelfri stand og i original emballasje.

Made to Order (”MTO”), tilvirkede eller spesialvarer tas ikke i retur.

Godkjente returvarer krediteres med fradrag av 20% av innkjøpsprisen ekskl. moms.

Returnerbar emballasje krediteres ved franko levering i uskadet tilstand innen 3 måneder fra vår levering med det fakturerte beløp, med fradrag av returneringskostnadene.
 

Garanti overfor sluttkunden/byggherren 
Etex Nordic gir 15 års garanti på ivarcem-bølgeplater og skifer, og 10 års garanti på Bølgeplater 500, Cedral og fasadeprodukter i fibersement. Det henvises til separate garantivilkår for de gjeldende produkter slik det fremgår under, og som nøye beskriver når garantien gjelder for sluttkunden/byggherren. Der hvor garantien gjelder, fravikes disse salgs- og leveringsbetingelser, idet garantien har forrang.
 

Reklamasjon 
Hvor garantien ikke omfatter en vare, eksempelvis fordi der er tale om Made to Order (”MTO”) eller tilbehørsvarer gjelder disse salg- og leveringsbetingelser fremfor norsk rett, i det omfang salgs- og leveringsbetingelsene skulle fravike norsk rett.
 

Mangler 
Kjøper må straks etter mottak av varene, og før materialene tas i bruk, undersøke de leverte varene, for å sikre at disse er mangelfrie. Reklamasjoner som følge av mangler, herunder mengdeangivelse, samt farge og størrelsesvariasjoner, som er eller burde ha blitt oppdaget ved en slik undersøkelse, må fremsettes straks, og senest 8 dager etter varens levering på kjøpers sted, for at den skal kunne tas til følge.

Eventuelle skjulte feil, slik som størrelsesvariasjoner som først oppdages i forbindelse med legging/oppsetning av varen, skal straks meddeles Etex Nordic og senest 3 måneder etter levering. Kunden skal sikre, at entreprenør/byggherre straks etter å ha konstatert en skjult/opprinnelig mangel, stanser arbeidet. Såfremt kjøper ikke reklamerer rettidig i henhold til overnevnte frist eller fortsetter arbeidet (legging/oppsetning) av varen til tross for skjulte feil, bortfaller retten til å gjøre mangler gjeldende.

Reklamasjoner skal gjøres via Etex Nordic.no, ved fremleggelse av den påkrevde dokumentasjonen. Reklamasjoner vil bli behandlet innen rimelig tid.

Såfremt en vare inneholder en opprinnelig mangel, er Etex Nordic berettiget til fritt å velge mellom å foreta avhjelp, omlevering eller betale et forholdsmessig avslag.

Kjøper fraskriver seg uttrykkelig retten til andre mangelsbeføyelser, herunder retten til å heve kjøpet.

Etex Nordics erstatningsansvar er i alle tilfeller, og uansett ansvarsgrunnlag, begrenset til varens verdi og omfatter ikke skader på personer, løsøre, tilbehør, fast eiendom eller deler av denne, på samme måte som indirekte tap, driftstap, herunder inntektstap ikke omfattes.
 

Erstatningsansvar 
Med mindre Etex Nordic i ordrebekreftelsen uttrykkelig har garantert levering til et bestemt tidspunkt, påtar Etex Nordic seg ikke erstatningsansvar for forsinkelser.

Etex Nordics erstatningsansvar er i alle tilfeller og uansett ansvarsgrunnlag begrenset til varens verdi og omfatter ikke følgekostnader, skader på personer, løsøre, tilbehør, fast eiendom eller deler av denne, på samme måte som indirekte tap, driftstap, herunder inntektstap ikke omfattes.

Enhver tvist er underlagt norsk rett. Enhver sak anlegges ved en norsk domstol.
 

Produktansvar 
Etex Nordic er ansvarlig etter lov om produktansvar for skader forvoldt av leverte produkter, i det omfang loven ufravikelig pålegger Etex Nordic ansvar for slike skader og Etex Nordics ansvar ikke lovlig kan begrenses.

Etex Nordic er alene ansvarlig for skader, som leverte produkter måtte forvolde, i det omfang skadeforvoldelsen skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Etex Nordics side.

Etex Nordic har tegnet produktansvarsforsikring med en dekning på kr. 10 millioner på person- og tingskade.

Etex Nordics ansvar for skade på ting kan ikke overstige varens verdi.